Rewalidacja indywidualna  z terapią pedagogiczną

 

 

Cel studiów:

Studia Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną, uprawniają do prowadzenia rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania oraz opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015,poz.1113). 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (głównie z niepełnosprawnością, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, trudnościami w nauce itp).  w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz innych placówkach posiadających tego typu zajęcia w swojej ofercie programowej.

 

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Przede wszystkim: nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne i inne specjalistyczne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych.

 

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.

Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć plus praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

 

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Program studiów:

1)                   Psychologiczne podstawy rewalidacji i terapii
2)                   Podstawy pedagogiki specjalnej
3)                   Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – organizacja zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych
4)                   Psychologiczne podstawy procesów uczenia się z elementami neurodydaktyki
5)                   Prawa dziecka w systemie edukacji
6)                   Diagnostyka psychopedagogiczna  i funkcjonalna
7)                   Zaburzenia w rozwoju wzroku u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
8)                   Zaburzenia w rozwoju słuchu u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i  wyrównawczych
9)                   Specyficzne trudności w uczeniu się – dyslekcja-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
10)               Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu – metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
11)               Niepełnosprawność intelektualna u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych
12)               Specyfika pracy z uczniem z Zespołem Aspergera
13)               Metody pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej
14)               Praca logopedyczna z elementami logorytmiki
15)               Nowe technologie w diagnozie i terapii uczniów ze SPE
16)               Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się – warsztaty
17)               Rewalidacja dzieci z zaburzeniami słuchu – trening słuchowy
18)               Usprawnianie psychoruchowe (Orientacja przestrzenna i orientacja w schemacie własnego ciała) – warsztat
19)               Warsztat terapii pedagogicznej
20)               Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, diagnoz funkcjonalnych  i programów rewalidacji
21)               Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
22)               Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
23)               Praktyki