Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne

 

Opłata za studia: 2400 zł. całość   (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)

Cele studiów:

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w tym również dydaktyki szczegółowej w powiązaniu z nauczanym przedmiotem lub zajęciami specjalizacyjnymi w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

Adresaci:

Słuchaczami Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych mogą być absolwenci studiów wyższych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów (prowadzenia zajęć), przy czym zgodnie z wymaganiami absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, a absolwenci studiów II stopnia  i jednolitych studiów magisterskich na wszystkich etapach kształcenia.

 

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 420 godzin zajęć (270 godzin wykładów i ćwiczeń i 150 godzin praktyk pedagogicznych).

 

Program studiów:

 

Moduł

Nazwa przedmiotu  
Moduł I.

Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne

 

 

 

Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i wychowawczej
Specjalne potrzeby edukacyjne – elementy pedagogiki specjalnej
Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
Pedagogika ogólna z teorią wychowania
Pedeutologia i etyka nauczyciela
Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela
Moduł II.

Przygotowanie dydaktyczne

 

Podstawy dydaktyki ogólnej
Dydaktyka przedmiotów humanistyczno-społecznych na różnych etapach edukacyjnych
Dydaktyka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na różnych etapach edukacyjnych
Dydaktyka przedmiotów zawodowych
Planowanie i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Moduł III.

Przedmioty uzupełniające

Emisja głosu
TIK w pracy nauczyciela
Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
Seminarium dyplomowe
Moduł IV.

Praktyki

Praktyka pedagogiczna