Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

 

Opłata za studia: 3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki,  psychologii, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (w klasach 1-3 szkoły podstawowej). Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131)

W ramach studiów słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne w wybranych przez siebie przedszkolach i szkołach podstawowych w łącznym wymiarze 150 godzin (75 godzin placówka przedszkolna i 75 godzin szkoła podstawowa – klasy I-III.

Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I lub II stopnia. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych i zgodnie z aktualnymi wymaganiami oświatowymi, w tym z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, ich ukończenie daje kwalifikacje do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w placówkach publicznych i niepublicznych.

Pożądane predyspozycje do pracy z dziećmi, m.in.: umiejętności plastyczne, muzyczne, brak wad wymowy.

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 470 godzin zajęć (320 godzin wykładów i ćwiczeń i 150 godzin praktyk pedagogicznych)

Program studiów:

Moduł

Nazwa przedmiotu  
Moduł I.

Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne

 

 

 

Psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pedagogika zabawy i metody aktywizujące w edukacji i wychowaniu małego dziecka
Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole
Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Podstawy logopedii z elementami diagnostyki i terapeutycznej
Diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Budowanie warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy
Elementy prawa oświatowego
Moduł II.

Przygotowanie dydaktyczne

 

Podstawy dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Projektowanie działań edukacyjnych w szkole i  w przedszkolu
Metodyka edukacji polonistycznej
Metodyka edukacji matematycznej
Metodyka edukacji przyrodniczej
Metodyka edukacji muzycznej
Metodyka edukacji plastycznej i wychowania technicznego
Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej  
Metodyka wychowania przedszkolnego
Metodyka zajęć komputerowych i multimediów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Moduł III.

Przedmioty uzupełniające

Rozpoznawanie i kształcenie zdolności dzieci- warsztaty twórczości
Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej
Literatura dziecięca oraz gry i zabawy umysłowe
Etyka pedagogiczna w zawodzie nauczyciela
Emisja głosu
Seminarium dyplomowe
Moduł IV.

Praktyki

Praktyka przedszkolna
Praktyka wczesnoszkolna