Edukacja artystyczna – muzyka, plastyka i wiedza o kulturze

 

Opłata za studia: 3900 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności w zakresie treści programowych przedmiotów muzyka, plastyka, wiedza o kulturze. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Adresaci:

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze.

Adresatami są również: pedagodzy zatrudnieni w szkolnictwie specjalnym, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych, a także osoby pragnące pracować w takich placówkach. (Wymaganie konieczne: kwalifikacje pedagogiczne)

Absolwenci zdobywają formalne uprawnienia wymagane w szkołach publicznych do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze, a także prowadzenia zajęć artystycznych w innych placówkach kulturalnych i edukacyjnych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej, absolwenci studiów drugiego stopnia kwalifikacje do nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych.

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 360 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyki (60 + 60 + 60 godzin na przedmiot). Dla słuchaczy realizujących studia wyłącznie z zakresu przedmiotów muzyka i plastyka – 300 godzin + 120 godzin praktyk

 

Program studiów

Moduł kształcenia ogólnego:

 • Wstęp do wiedzy o sztuce (30 godzin)
 • Pedagogika twórczości (15 godzin)
 • Psychologia i coaching twórczości (20 godzin)
 • Elementy prawa autorskiego (10 godzin)
 • Media w komunikacji społecznej i przekazie kultury (10 godzin)
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – elementy arteterapii (15 godzin)
 • Seminarium – praca projektowa (20 godzin)

Moduł kształcenia specjalistycznego:

 • Metodyka nauczania muzyki (60 godzin)
 • Metodyka nauczania plastyki (60 godzin)
 • Podstawy wiedzy o kulturze z metodyką (60 godzin)
 • Technologia informatyczna i multimedialna w edukacji – grafika (20 godzin)
 • Emisja głosu w śpiewie (15 godzin)
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe (15 godzin)
 • Szkolne instrumenty muzyczne (5 godzin)
 • Organizacja przedsięwzięć artystycznych (5 godzin)
 • Praktyka (180 godzin)