Doradztwo zawodowe

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do udzielania w szkole lub placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz wspierania rodziców ucznia i innych nauczycieli/specjalistów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, udzielający lub zainteresowani udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach lub placówkach, chcący uzyskać wykształcenie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz podwyższać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie. Kandydaci na studia podyplomowe powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają trzy semestry. Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć plus praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

Program studiów:

  •               Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno- zawodowego
  •               Zawodoznawstwo
  •               Podstawy prawne poradnictwa zawodowego
  •               Rynek pracy – informacja edukacyjna i zawodowa
  •               Metodyka pracy doradcy zawodowego
  •               Planowanie kariery
  •               Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego
  •               Trening osobisty
  •               Praktyka
  •               Seminarium dyplomowe