Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

3 semestralne studia podyplomowe – kwalifikacyjne

Celem studiów

jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponadto poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Adresaci:

Kierunek studiów jest przeznaczony zarówno dla nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela-bibliotekarza, jak i dla osób bez uprawnień pedagogicznych, pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.

Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 2012 poz. 131)

Ramowy program studiów

Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa

Czytelnictwo z metodyką pracy czytelniczej

Podstawy biblioterapii

Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona

Systemy biblioteczne

Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza

Praca biblioteki szkolnej

Edukacja medialna

Źródła i przetwarzanie informacji

Praktyka (obowiązkowa dla osób niezatrudnionych w bibliotece)

Czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne

Liczba semestrów: 3

350 godzin (w tym 75 godzin praktyk organizowanych w bibliotekach: publicznych/szkolnych/pedagogicznych/naukowych)

Opłata za studia:

3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)