Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Opłata z studia: 2400 zł. całość   (2 semestry- istnieje możliwość zapłaty w ratach)

Przeznaczone:

Dla osób z wykształceniem wyższym, szczególnie dla pracowników służby BHP, którzy mają możliwość uzupełnić swoje dotychczasowe wykształcenie oraz osób  ubiegających się o pracę w charakterze pracowników tej służby.

Zasady naboru:

Złożenie kompletu dokumentów, kolejność zgłoszeń.

Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji zadań pracownika służby BHP zgodnie z nowymi standardami obowiązującymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się między innymi z informacjami dotyczącymi nauki  o bezpieczeństwie, z prawnymi uwarunkowaniami zapobiegania zagrożeniom, z metodami analizy i oceny ryzyka. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związaną z nimi profilaktyką. Od 1 lipca 2005 r. obowiązują przepisy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468). Na mocy w/w rozporządzenia pracownikami na niżej wymienionych stanowiskach mogą być osoby, które posiadają ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP.

Kwalifikacje:

Do pracy na stanowiskach: inspektorów, specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468).

 

Warunki ukończenia studiów:

Uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, zdanie egzaminów z ustalonych przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej.

 

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne

Liczba semestrów: 2

Łączna liczba godzin – 200