KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – Studia I stopnia licencjackie, niestacjonarne

specjalności:

• Oligofrenopedagogika ze spektrum autyzmu,
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
• Resocjalizacja z socjoterapią.

Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują pedagogów do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Coraz powszechniejsze we współczesnych, wysoko cywilizowanych społeczeństwach problemy osób niepełnosprawnych i niedostosowanych sprawiają, że pedagodzy są poszukiwanymi specjalistami.

Znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, osobowości, klinicznej, pedagogiki, dydaktyki, psychoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, resocjalizacji, metodyki pracy z osobami upośledzonymi umysłowo i metodyki pracy z osobami niedostosowanymi społecznie pozwala im przeciwdziałać patologiom społecznym oraz eliminować ich skutki.

Szczególną cechą programu zajęć jest także zwrócenie uwagi na zjawiska związane ze skutecznym porozumiewaniem się, a więc także wiedzą o języku. Ważnym elementem studiów są praktyki ogólnopedagogiczne i specjalistyczne. W czasie ich odbywania studenci zdobywają pierwsze doświadczenia pracy w przyszłym zawodzie. Studia na tym kierunku jak i późniejsza praca wymagają od osób zainteresowanych szczególnych predyspozycji charakterologicznych związanych z poszanowaniem godności istoty ludzkiej, komunikatywnością, cierpliwością, konsekwencją, chęcią niesienia pomocy, radzeniem sobie w sytuacjach stresogennych.

Dlatego już w trakcie studiów studenci chętnie podejmują pracę wolontarystyczną, pomagając rodzinom w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz działaniach na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych. Absolwenci tego kierunku, zależnie od specjalności, są zatrudniani w placówkach szkolnictwa specjalnego i integracyjnego oraz placówkach resocjalizacyjnych.

Studenci tego kierunku mają do wyboru następujące specjalności:

Oligofrenopedagogika (rewalidacja osób upośledzonych umysłowo)

Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Program zajęć obejmuje więc przedmioty dzięki, którym nabywają wiedzę
o zaburzeniach w rozwoju człowieka, diagnozie odchyleń od normy, niwelowaniu ich skutków oraz metodach wychowania i kształcenia osób o obniżonej sprawności umysłowej. Są to m.in. teoria i metodologia diagnozy zaburzeń w rozwoju, rewalidacja dzieci z upośledzeniem umysłowym, rewalidacja osób ze złożonymi upośledzeniami. Specjalność ta pozwala znaleźć pracę w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach i internatach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej.

Podsumowując: absolwent posiada m. in. kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami z upośledzeniem umysłowym na stanowisku nauczyciela – oligofrenopedagoga w szkole specjalnej, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych i klasach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Resocjalizacja (pedagogika osób niedostosowanych społecznie)

Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy z osobami naruszającymi społeczne normy i standardy postępowania. Zapoznają się z przyczynami patologii społecznych, sposobami zapobiegania im oraz metodami pracy psychokorekcyjnej, których celem jest przywrócenie jednostkom niedostosowanym prawidłowego kontaktu ze społeczeństwem oraz podejmowania i pełnienia właściwych ról społecznych. Pomagają w tym zajęcia m.in. z kryminologii, socjoterapii, terapii zaburzeń emocjonalnych, prawnych podstaw resocjalizacji.

Podsumowując: absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie przebywającymi w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, jednostkach penitencjarnych, jako kuratorzy sądowi, a także w policji.