ZARZĄDZENIE NR 3/2016/2017

Rektora Studium Generale Sandomiriense

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu

z dnia 25 listopada 2016 roku

zmieniające Zarządzenie nr 1/2016/2017 z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie § 16 ust. 3 Regulaminu studiów WSHP, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Senatu WSHP Nr 37/2014 z dnia 12 września 2014r. w sprawie Regulaminu studiów, ustalam co następuje:

1

W zarządzeniu Rektora WSHP nr 1/2016/2017 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie:

Rok akademicki 2016/2017 w Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu trwa od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. i obejmuje:

SEMESTR ZIMOWY

 – trwa od 1 października 2016 r. do 26 marca 2017 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 18 grudnia 2016 r.

2) przerwa świąteczna – od 19 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

3) okres zajęć dydaktycznych – od 1 lutego do 5 marca 2017 r.

4) zimowa sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 6 do 19 marca 2017 r.

5) zimowa sesja poprawkowa – od 20 do 26 marca 2017 r.

6) przerwa międzysemestralna – od 27 marca do 6 kwietnia 2017 r.

SEMESTR LETNI

   – trwa od 7 kwietnia do 30 września 2017 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 7 kwietnia do 9 kwietnia 2017 r.

2) przerwa świąteczna – od 10 do 20 kwietnia 2017 r.

3) okres zajęć dydaktycznych – od 21 kwietnia do 25 czerwca 2017 r.

4) letnia sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna – od 26 czerwca do 2 lipca 2017 r.

5) letnia sesja poprawkowa – od 14 do 30 września 2017 r.

WAKACJE LETNIE

 od 3 lipca do 13 września 2017 r.

2

Opracowanie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych, uwzględniającej w stosownym zakresie zmiany określone w paragrafie poprzednim powierzam Dziekanowi Wydziału Administracji, Nauk Społecznych i Nauk
o Zdrowiu.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2016 r