ADMINISTRACJA – studia I stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2016/2017

 

Rok  I

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Podstawy prawoznawstwa 18 9 E 6
Historia administracji 18 18 E 6
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 9 9 E 3
Prawo międzynarodowe publiczne i instytucje UE 18 18 E 7
Podstawy makro- mikroekonomii 9 9 E 4
Logika prawnicza 18 Z/O 4
Język obcy 18 Z/O 2
RAZEM 90 81 32

 

 

Rok II

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Prawo administracyjne – część ogólna 36 18 E 8
Finanse publiczne i prawo finansowe 9 9 E 5
Prawo karne i prawo wykroczeń 18 18 E 6
Ustrój samorządu terytorialnego w państwach UE (RziS) 18 E 3
Ustrój administracji rządowej w Polsce (RziS) 18 9 E 4
Prawo wyznaniowe (RziS) 9 Z/O 3
Język obcy 18 Z/O 2
RAZEM 108 72 31

 

 

ROK III 

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Postępowanie administracyjne 18 9 E 5
Publiczne prawo gospodarcze 18 9 E 5
Postępowanie egzekucyjne w administracji 9 9 E 3
Podstawy marketingu terytorialnego 9 Z/O 2
Kontrola i nadzór w administracji publicznej (RziS) 9 9 E 3
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (RziS) 9 9 Z/O 3
Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej 9 9 Z/O 3
Finanse samorządu terytorialnego (RziS) 9 9 E 3
Historia prawa sądowego 18 Z/O 2
Ochrona własności intelektualnej 9 9 Z/O 2
Seminarium dyplomowe 18 Z 3
RAZEM 117 90 34

 

 

ADMINISTRACJA – studia II stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2016/2017

 

Rok I 

PRZEDMIOT

WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE

ECTS

Zasady ustroju politycznego państwa 18 9 E 6
Zarządzanie zasobami ludzkimi 9 9 Z/O 4
Certyfikacja i standaryzacja w administracji 9 9 Z/O 5
Postępowanie sądowo- administracyjne 9 9 E 5
Współczesne systemy zabezpieczenia społecznego 9 9 Z/O 4
Polityka gospodarcza (FiG)  9

RAZEM

63 54 28

 

 

Rok II

PRZEDMIOT WYKŁADY ĆWICZENIA ZALICZENIE ECTS
Fundusze strukturalne i finansowanie projektów UE 9 9 E 4
Prawo karne skarbowe 9 9 Z/O 4
Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie 9 9 Z/O 4
Publiczne prawo konkurencji 9 9 E 4
Statystyka administracyjna (RziS) 18 E 4
Prawo stowarzyszeń i organizacji społecznych (RziS) 9 9 Z/O 4
Podstawy teorii prawa (RziS) 18 E 4
Seminarium magisterskie 18 Z 5

RAZEM

63 81 33